Wiadomości branżowe

Dolnośląskie: szpitale powiatowe protestują przeciw podziałowi środków NFZ.

Dolnośląskie – szpitale powiatowe gorzej traktowane. 

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych złożyło we wrocławskim oddziale NFZ pismo podsumowujące wartość niesfinansowanych świadczeń oraz planów podziału środków na rok 2012. Stanowisko Konsorcjum poparł Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego wydając oficjalną opinię w tej kwestii – w załączeniu.

Stanowisko Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych:

W wyniku przeprowadzonej analizy rozliczenia świadczeń medycznych w ramach umów Członków Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych zawartych z NFZ za lata 2009, 2010 oraz od stycznia do sierpnia 2011 roku i porównania ich z rzeczywiście wykonanymi świadczeniami w naszych szpitalach stwierdzamy, że wartość świadczeń niesfinansowanych do chwili obecnej wynosi:

             w roku 2009                                      –                4 841 000 zł

             w roku 2010                                      –             18 679 000 zł

             do sierpnia 2011                              –             20 757 000 zł

Powyższe oznacza, że narastająco ogólna wartość niesfinansowanych świadczeń medycznych wynosi ponad 44 277 000 zł.

W połowie br. dokonaliśmy retrospektywnego przeglądu umów zawieranych przez DOWNFZ ze świadczeniodawcami wykonującymi świadczenia medyczne w rodzaju lecznictwa zamkniętego. W poniższym zestawieniu świadczeniodawcy zostali podzieleni wg ich organów tworzących.

NAZWA

2009

2010

-SPADEK

+ WZROST

2011

SPADEK

+ WZROST

SPADEK

+ WZROST

2011 DO 2009

Ministerialne

508 681 153

537 341 737

28 660 583

515 169 037

-22 172 700

6 487 884

Marszałkowskie

1 015 070 608

1 027 309 139

12 238 531

994 843 414

-32 465 725

-20 227 194

Powiatowe

753 416 432

736 424 004

-16 992 428

688 194 472

-48 229 532

-65 221 960

Szpitale KDSP

437 885 082

423 103 855

-14 781 227

402 351 144

-20 752 711

-35 533 938

Pozostałe szpitale

315 531 349

313 320 149

-2 211 201

285 843 327

-27 476 821

-29 688 022

Ogółem

2 277 168 193

2 301 074 880

23 906 687

2 198 206 923

-102 867 957

-78 961 270

 

Zwracamy uwagę na fakt ogólnego zmniejszenia wartości finansowania świadczeń o ponad 78 mln zł, a dalej na fakt, że największy udział w tym spadku mają szpitale powiatowe, których kontrakty w 2011 roku w relacji do roku 2009 zmniejszyły się o ponad 65 mln zł. Mając na uwadze te dwa bardzo niekorzystne dla naszych szpitali fakty, z dużym niepokojem przyjmujemy informacje jakie otrzymaliśmy ze strony Dyrekcji DOWNFZ, w sprawie planu wykupu świadczeń medycznych na rok 2012. Co prawda zapowiadany jest wzrost wartości punktu w lecznictwie zamkniętym do 52 zł oraz to, że zasadą przy określaniu wartości postępowań konkursowych ma być utrzymanie dostępności do świadczeń, to jednak zapowiadany priorytet, jaki przyjęto w sprawie zwiększenia finansowania w takich zakresach jak onkologia i neurochirurgia, w sposób ewidentny, negatywnie, najbardziej odczują szpitale powiatowe. Mamy podstawy sądzić, że przesunięcie środków odbędzie kosztem zakresów podstawowych, które stanowią zasadniczy element naszych umów.

             Do wszystkich powyżej przedstawionych argumentów dodać należy niebezpieczny trend dotyczący wzrostu kosztów funkcjonowania świadczeń, które przy planowanym poziomie inflacji na rok 2012 (do końca roku 2011  wyniesie ona ok. 4,5%) w sposób istotny utrwali katastrofalny spadek rentowności naszych szpitali i zwiększy i tak duże ich zadłużenie.

                Oczekujemy, że przedstawione powyżej stanowisko spowoduje dokonanie ponownej analizy środków finansowych przeznaczonych na wykup usług medycznych na rok 2012 i będzie ona podstawą do adekwatnego podziału środków finansowych (ok. 8%, proporcjonalnego do wzrostu budżetu DOW NFZ), uwzględniającego role i zadania wszystkich dolnośląskich szpitali powiatowych oraz znaczące niedoszacowanie ich umów w ostatnich trzech latach.

             Bardzo prosimy, aby nasze stanowisko zostało przez Państwa uwzględnione i rozpatrzone pozytywnie, czego efektem będzie zwiększenie kwoty kontraktów na nadchodzący rok.

 

 

                                                                                                                             Z wyrazami szacunku

Członkowie Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych

 

Załączniki:

 

1. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego w sprawie kontraktowania świadczeń medycznych w 2011 roku i finansowania nadwykonań za 2010 rok. 

 

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych jest organizacją zrzeszającą szpitale powiatowe
z rejonu Dolnego Śląska. Głównym celem Konsorcjum jest wzmacnianie pozycji szpitali będących
jego członkami i udzielanie im wsparcia, a także zajmowanie stanowisk we wszelkich
sprawach związanych z ich statutową działalnością, w szczególności w ich relacjach z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej i innymi instytucjami, których działania oraz współpraca z nimi, może mieć wpływ na wykonywanie zadań statutowych członków Konsorcjum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło Headlines. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy